Neurri ekonomikoak

   0. Covid-19; Neurri osagarriak (2021/03/25)

Aparteko tributu-neurri gehigarriak onartzen dituzte PFEZn, SZn eta IRNRn, bai eta Jokoaren gaineko Zergan ere, jarduera ekonomikoari berrekitea bultzatzeko.

Informazio gehiago

 1. Etxez etxeko zerbitzua eskaintzen duten taberna eta jatetxeentzako informazio garrantzitsua

Gaur egun REACAVen ostalaritzako I., II. eta III. Talde gisa inskribatuta daudenak eta beren jarduera zabaldu nahi dutenek etxez etxeko zerbitzua gehituz, e-mail bidez komunikazio jakinarazpen bat bidali behar dute Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailera jarduera “Industriala ez den prestatutako platerretara” zabaltzeko intentzioarekin (comunicación de ampliación de actividad a Platos Preparados No industriales). 

Bidali beharreko emailari buruz eta betebeharreko baldintzen informazioa 

Behin informazioa jasota eta eskualdeko osasun saileko teknikarien oniritzia emanda, establezimenduak bere jarduera berria hasi ahal izango du. Bestetik, Eusko Jaurlaritza establezimenduarekin kontaktuan jarriko daikuskapen sanitarioaren data adosteko. Ikuskapen honetan jarduera berriari dagozkion betekizun higinieko-sanitarioak betez gero  jarduera zabaltzeko baimena emango da idatziz.

 

2. Etxebizitza ez den bestelako alokairuen atzerapena

Etxebizitza ez den beste erabilera baterako errentamendu-kontratu baten errentaria den pertsona fisiko edo juridikoak errentatzaileari eskatu ahal izango dio bere negozio-lokalaren alokairuaren ordainketa atzeratzeko.
 
Informazio gehiago
  

 

3. Bizkaiko Foru Aldundiaren zerga-neurri koiunturalak

 

 

1. Dekretuak 2019ko zergaldiko sozietateen gaineko zergaren kuota efektiboaren aparteko kenkariak eskatzeko aukera jasotzen du. 1 enplegua, inbertsioak edo 2020an egin beharreko beste aldagai batzuk sortzearen mende daude, hala nola ezohiko amortizazio azkartuak.

 

2. PFEZaren arloan, 2. artikuluak bere jabetzako ohiko etxebizitzan berrikuntza-obrak egiteagatik ordaindutako kopuruen ehuneko 10eko kenkaria jasotzen du, Foru Dekretu Arauemaile hau indarrean sartzen denetik 2020ko abenduaren 31ra bitartean hasten badira, honako baldintza hauekin:

A) Etxebizitzak gutxienez 10 urteko antzinatasuna izan behar du.

B) Egindako obrek udal-lizentzia izango dute.

C) Gutxienez 3.000 euroko exekuzio materialaren aurrekontua.

D) Kenkari-oinarriak 15.000 euroko gehieneko muga izango du.

Zergadunak ekarpenaren bidez justifikatu beharko du.

Dagozkien fakturak.

E) Dirulaguntzen zenbatekoa kendu egingo zaio zergadunari. Hala badagokio, kontzeptu beragatik jasotakoak.

 

3. Dekretuak, halaber, lehentasunezko jarduera batzuetan enpresetan eta mezenasgoan egindako inbertsioengatiko PFEZaren kenkariak jasotzen ditu.

 

Dekretua irakurri

 

4. Mutualitate bidez kotizatzen ez duten autonomoentzako informazio garrantzitsua 

Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen mutua baten aldeko aukera, hasieran erakunde kudeatzaile bat aukeratu duten Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Gizarte Segurantzako Araubide Bereziko langileentzat
 
Informazio gehiago
 

 5. Gizarte Segurantzarekiko zorren ordainketa geroratzea

Enpresek eta beren konturako langileek edo Red sistemaren bidez jarduteko baimena dutenek Gizarte Segurantzarekiko zorren ordainketa atzeratzeko eskatu ahal izango dute, baldin eta ordaintzeko arauzko epea 2020ko apiriletik ekainera bitartekoa bada. % 0,5eko interesa aplikatuko da, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 23.5 artikuluan aurreikusitakoaren ordez (8/2015 Errege Lege Dekretua, urriaren 30ekoa). Eskaerak ordaintzeko arauzko epea amaitu baino lehen egin beharko dira.

Informazio gehiago


6. Langabeak

Ez dira kontuan hartzen prestazioaren hasierako alta emateko edo prestazioa eta langabezia-sorospena berriz hasteko eskaeretarako epeak. Luzapen automatikoa dago. Ez da enplegu-bulegoetara joan behar.

Informazio gehiago

Aldi baterako kontratua amaitzeagatiko salbuespenezko langabazia laguntza

Salbuespenezko langabezia-sorospen bat sortzen da, gutxienez bi hilabeteko iraupena duen aldi baterako kontratua martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua indarrean jarri ondoren alarma-egoera deklaratu ondoren amaitzen zaien pertsonei zuzendua. Hauek dira etxebizitza eskuratzeko baldintzak: langabezia-prestaziorako gutxieneko kotizazio-aldia ez izatea eta beste sorospen edo errentarik ez izatea (gutxienekoak, inklusiokoak...). Jaso beharreko kopurua IPREMen% 80 izango da, hilabetez (luza daiteke).

 

7. Abal eta hipoteka emaileak

Ekonomikoki kalteberak diren kasuetan dauden fidatzaileek, abal-emaileek eta zordun ez diren hipotekatzaileek eska dezakete erakundeak zordun nagusiaren ondarea agortzea, bermatutako zorra erreklamatu aurretik, nahiz eta eskusio-onurari uko egin.

 

8. Pentsio-planen erreskateak

  • Pentsio-planei egindako ekarpenak berreskuratzeko erraztasun handiagoa

Errekurtsoa jarri ahal izango dute enplegua aldi baterako erregulatzeko espediente batean dauden pertsonek eta COVID-19. kodearen ondorioen ondorioz jarduera utzi duten autonomoek, jarduerarik gabe geratu diren autonomoek, beren BGAEra jotzen dutenean, funtsak errenta osagarri moduan jasoko dituzte; hau da, langile bakoitzaren oinarri arautzailearen eta Covid-19ren espedienteei aplikatzen zaien ehunekoaren arteko aldea estaltzeko zenbateko bat jasoko dute. Oinarri arautzailearen% 70 arte kobratzeko eskubidea dute. Beraz, BGAEak gainerako% 30 hori osatuko dio koronabirusari lotutako egoerak irauten duen hilabeteetan edo banakako BGAEari egindako ekarpenak agortu arte.

  • Pentsio-plan bat badut, erabil dezaket behar ekonomikoa izanez gero?

COVID-19k eragindako premia ekonomikoaren kasuan, behar duten pertsonek pentsio-planak gauzatu ahal izango dituzte.

  • Zer baldintza bete behar dira horretarako?

Pentsio-plana gauzatu ahal izateko, beharrezkoa da egoera hauetakoren batean egotea:

- Enplegu-erregulazioko espediente baten ondorioz langabezian egotea.

- Jendearentzat irekita ez dagoen establezimendu baten enpresaburu titularra izatea.

- Aurrez Gizarte Segurantzako erregimen batean sartuta egon diren eta COVID-19ren ondorioz jarduera utzi duten norberaren konturako langileak.

  • Zein da jaso daitekeen gehieneko zenbatekoa?

Gehieneko zenbateko hau jaso ahal izango da: EREa indarrean dagoen bitartean jaso ez diren soldatak, edo autonomoen kasuan, alarma-egoerak dirauen bitartean jaso ez diren diru-sarrera garbiak.

 

 9. Hipotekazkoak ez diren kredituen betebeharren etendura

Era berean, hipoteka-bermerik gabeko mailegu edo kreditu guztietatik eratorritako kontratu-betebeharrak aldi baterako eteteko neurriak ezartzen dira, baldin eta 2020ko apirilaren 2an indarrean bazegoen eta ahultasun ekonomikoko egoeran dagoen pertsona fisiko batek kontratatzen badu: diru-sarreren galera nabarmena badu edo fakturazioan jaitsiera nabarmena (gutxienez% 40); diru-sarrerak, oro har, IPREMen hirukoitza baino handiagoak ez badira; eta diru-sarrera horiek lortzen badira. Hipoteka-kuotaren proportzio jakin bat, diru-sarrerei eta horien inguruabarren aldaketa esanguratsuari dagokienez.

 

10. Horniduren ordainketa: ura, elektrizitatea, gasa

  • Hornidura elektrikorako bonu soziala

Bonu soziala deskontu bat da faktura elektrikoan.

-% 25ekoa, ezarritako baldintzak betetzen dituzten kontsumitzaile kalteberentzat.

-% 40, ezarritako baldintzak betetzen dituzten kontsumitzaile kaltebera larrientzat.

- Gainera, gizarte-bazterketa jasateko arriskuan dagoen kontsumitzailea bada, gutxienez fakturaren% 50 ordaintzen duten administrazio autonomiko edo lokal bateko gizarte-zerbitzuak artatzen ari direlako, ez zaio faktura elektrikoari aurre egin beharko, eta, ordainketari aurre egiteko aldi baterako ezintasuna izanez gero, ezingo da hornidura elektrikoa eten.

- COVID 19: onuradun berriak. Kontsumitzaile kalteberak izango dira eta faktura elektrikoan% 25eko deskontua izango dute:

* BID 19 kodearen ondorioz jarduera utzi duten langile autonomoak, ezarritako baldintzak betetzen badituzte.

* a, COVID 19ren ondorioz, aurreko seihilekoarekin alderatuta fakturazioa% 75 murriztu zaien eta ezarritako baldintzak betetzen dituzten langile autonomoak

Eska daiteke, nahiz eta norberaren konturako profesionalaren edo autonomoaren ohiko etxebizitzaren hornidura-kontratua pertsona juridikoaren izenean egon; kasu horretan, bonu soziala pertsona fisikoarentzat eskatu beharko da, eta horrek hornidura-kontratuaren titulartasuna aldatzea ekarriko du.

https://www.bonosocial.gob.es/#inicio

  • Autonomoentzako eta enpresentzako elektrizitate-hornidurako kontratuak malgutzea

Alarma-egoera indarrean dagoen bitartean, edozein unetan, autonomoen eta enpresen titulartasuneko elektrizitate-hornidurako guneek beren hornidura-kontratuak aldi baterako eten edo aldatu ahal izango dituzte, kontsumo-jarraibide berrietara egokitzeko beste eskaintza bat kontratatzeko, inolako kargurik gabe zigor gisa.

  • Gas naturalaren hornidura-kontratuak malgutzea

Alarma-egoera indarrean dagoen bitartean, autonomoen eta enpresen titulartasuneko gas naturalaren hornidura-puntuek kontratatutako eguneko emaria aldatzeko, urteko kontsumo txikiagoari dagokion bidesari-maila batean sartzeko eta/edo hornidura-kontratua aldi baterako eteteko eskatu ahal izango diote haien merkaturatzaileari, inolako kosturik gabe.

  • Elektrizitatearen, gasaren eta petrolioaren deribatuen fakturen ordainketa etetea

Alarma-egoera indarrean dagoen bitartean, energia elektrikoaren, gas naturalaren, manufakturatutako gasen eta kanalizazio bidezko petrolio-gas likidotuen hornidura-puntuek, autonomoen eta enpresa txiki eta ertainen titulartasunak, merkaturatzaileari edo, hala badagokio, banatzaileari, alarma-egoeran sartutako egunak dituzten fakturazio-aldiei dagozkien fakturen ordainketa etetea eskatu ahal izango diote, fakturazio-kontzeptu guztiak barne.

 

11. Enpleguari eusteko konpromisoa

8/2020 Errege Lege Dekretuak jarduera berrabiarazten duenetik 6 hilabetez enpleguari eusteko konpromisoa sektoreen ezaugarri espezifikoen eta aplikatu beharreko lan-araudiaren arabera baloratuko da, enpleguaren aldagarritasun edo urtarokotasun handia duten eta ekitaldiekin edo ikuskizunekin harreman zuzena duten enpresen berezitasunak kontuan hartuta.

Enpleguari eusteko konpromisoa ez da aplikatuko aldi baterako kontratuen kasuan, kontratua hitzartutako denbora amaitzeagatik edo kontratuaren xede den obra edo zerbitzua gauzatzeagatik azkentzen denean, edo kontratazioaren xede den jarduera berehala egin ezin denean. 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 22. artikulutik 28. artikulura aurreikusitako neurriak langile guztiei aplikatuko zaizkie, kontratuen iraupen zehatza edo mugagabea edozein dela ere.

 

 12. Aldi baterako ezintasuna: Bertan-Behera

 

13. Batuz sistema eta Ticket Bai

Bizkaiko Foru Aldundiak Batuz sistema eta Ticket Bai 2022ra atzeratzea erabaki du.

 

14. Administrazio-izapideak etetea

Argitu da administrazio-izapideak eteteak ez diela eragiten Gizarte Segurantzaren afiliazio-, likidazio- eta kotizazio-izapideei, aurreikusitako epeetan egin behar baitira. Zerga-aitorpenak eta -autolikidazioak aurkezteari ere ez dio eragiten.
  

15. Epeak eta epemugak: zerga- eta katastro-eremua

Zergen eta katastroaren arloko epeak eta epemugak etetea, 2020ko apirilaren 30era arte.

 
 
16. Itzultzeko epea etetea
 
Merkataritzarako, edozein modalitatetan, aurrez aurre edo on-line, erositako produktuak itzultzeko epeak eteteko salbuespenezko neurria agintzen da. Kontsumitzaileek erositako produktuei dagokienez atzera egiteko duten eskubidea denbora-muga baten mende egoten denez, itzulketa-epeak eten egin behar dira.

Ondasun-salerosketako eta zerbitzuak emateko kontratuei aplika dakizkiekeen hainbat neurri hartzen dira, segidako traktukoak izan edo ez, baldin eta horiek gauzatzea ezinezkoa bada alarma-egoera deklaratzean hartutako neurriak aplikatzearen ondorioz. Kasu horietan, kontsumitzaile eta erabiltzaileek kontratua suntsiarazteko eskubidea baliatu ahal izango dute 14 eguneko epean, kontratua betearaztea ezinezkoa denetik zenbatzen hasita. Segidako traktuko kontratuetan, kuota berrien kobrantza geldiaraziko da zerbitzua berriro normaltasunez eman ahal izan arte; hala ere, kontratua ez da deuseztatuko.

Suntsiarazteko uzia baietsi ahal izateko, ezinbestekoa izango da alderdi bakoitzak emandako berrikuspen-proposamenetik edo proposamenetatik, fede onean oinarrituta, kontratuaren interesen elkarrekikotasuna berrezarriko duen irtenbide bat lortzea. Berrikuspen-proposamenek, besteak beste, itzulketaren ordezko bonuak edo baleak eskaini ahal izango dituzte. Ondorio horietarako, ulertuko da ezin dela berrikuspen-proposamenik lortu kontsumitzaile edo erabiltzaileak kontratua suntsiarazteko eskaera egin zuenetik 60 eguneko epea igaro denean aldeek berrikuspen-proposamenari buruzko adostasunik lortu gabe.

Aurreko paragrafoaren arabera kontratua betetzea ezinezkoa den kasuetan, enpresariak kontsumitzaileak edo erabiltzaileak ordaindutako zenbatekoak itzuli beharko ditu, behar bezala banakatutako eta kontsumitzaileari emandako gastuak izan ezik, ordainketa gehienez ere 14 eguneko epean egin zen modu berean, salbu eta kontsumitzaile eta erabiltzaileak berariaz onartzen baditu bestelako baldintzak.
 

17. Zenbatespen objektiboaren metodoari isilbidez uko egiteak 2020ko ekitaldian izango dituen denbora-ondorioak mugatzea

Jarduera ekonomikoak garatzen dituzten pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadunek, errendimendu garbia zenbatespen objektiboaren metodoaren arabera zehazten bada eta 2020ko ekitaldiko lehen hiruhilekoari dagokion ordainketa zatikatua aurkezteko epean, beren jarduera ekonomikoaren errendimendu garbia 2021eko ekitaldian berriro zehaztu ahal izango dute zenbatespen objektiboaren metodoaren arabera, betiere hura aplikatzeko baldintzak betetzen badituzte eta metodoari uko egiten diotela adierazten badute. Estimazio objektiboa, epearen barruan; edo 2021eko ekitaldiko lehen hiruhilekoko ordainketa zatikatuari dagokion aitorpena epearen barruan aurkeztuta, estimazio-metodorako xedatutako moduan. 

PFEZean zenbatespen objektiboaren metodoari uko egiteak eta aurreko lerrokadan aurreikusitako ondorengo baliogabetzeak ondorio berberak izango dituzte BEZean ezarritako araubide bereziei dagokienez.