Finantzaketa: Elkargi

 Finantzaketa, Eusko Jaurlaritza: Elkargi SGRren abala duen finantzaketa-lerroa

 
1. Mailegu berriak eskatzea

Programak 500M/€ bideratuko ditu gauzatu beharreko maileguetara, eta 6 hilabeteko likidezia eta finantzaketa beharrei erantzutea izango du helburu.
 
Finantzaketa hau ETE edo autonomo kategoria duten enpresa pribatuek eskatu ahal izango dute, pertsona fisikoak edo juridikoak izan.
 
Hitzarmen honen esparruan finantzatu ahal izango dira enpresaren funtzionamendu arrunteko sei hilabeteren baliokideak diren egitura-gastu finkoak. Zenbateko horretatik, eskatzaileak eskura ditzakeen likidezia-erraztasun edo kostu iragankor edo aldi baterako guztiak kendu beharko dira, egungo egoera berezia dela-eta, hala nola foru-ogasunak geroratzea, lan-kostuak murriztea Enplegua Aldi Batez Arautzeko Espedienteak onartzeko, edo beste kenkari aplikagarri batzuk.
 
Maileguaren baldintzek Elkargi SGRren abala dakarte berekin, bera baita egoitza Euskadin duen banketxeak baimenduko duen mailegua baimendu behar duena.
 
 

 

  • Onuradunak:

      1.  Baldintza hauek betetzen dituzten Euskadiko ETEak:

-250 langile baino gutxiago izatea.

-Urteko negozio bolumena 50 milioi eurotik gorakoa edo urteko balantze orokorra 43 milioi eurotik gorakoa ez izatea.

-Adierazitako baldintzaren bat betetzen ez duen beste enpresa batek edo batzuek, zuzenean edo zeharka, ETE horren %25eko edo gehiagoko partaidetza ez izatea.

      2. Euskadiko norbanako enpresariak (mirkoETEak) eta autonomoak:

-Norberaren konturako langileen edo autonomoen Gizarte Segurantzako araubide berezian alta emanda egotea.

-PFEZari lotetsitako jarduera ekonomikoetatik edo profesionaletatik etekinak lortzea.

  • Finantza erakundeak

ABANCA, BANKIA, BANKINTER, BBVA, CAIXABANK, CAJA RURAL DE NAVARRA, TARGOBANK, FIARE, IBERCAJA, LABORAL KUTXA, SABADELL, BANKOA, KUTXABANK, ARQUIA eta BANCO SANTANDER 

  • Onuradunek bete beharreko baldintza nagusiak
- Egoitza soziala, erabaki-zentroa eta/edo gutxienez jarduera-zentro bat Euskal Autonomia Erkidegoan izatea.
- Foru-ogasunekiko eta Gizarte Segurantzarekiko zerga-betebeharrak egunean izatea.
- Edozein itzulketa-prozedura ordaintzeko betebeharra amaitu izana.
- Diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zehapen penalik edo administratiborik ez izatea.
- Adierazpena eskatu ez izana, edo edozein prozeduratan konkurtso- edo kaudimengabezia-egoeran ez egotea.
- Erregelamenduz zerga-paradisu gisa kalifikatutako herrialde edo lurralde batean ez izatea zerga-egoitza.
- Kaudimengabezia kolektiboko prozedura batean ez egotea, eta hartzekodunak eskatuta kaudimengabezia kolektiboko prozedura baten mende jartzeko baldintzak ez betetzea.

  • Kostu finantzagarriak
Hitzarmen honen esparruan finantzatu ahal izango dira enpresaren funtzionamendu arrunteko sei hilabeteren baliokideak diren egitura-gastu finkoak. Zenbateko horretatik, eskatzaileak eskura ditzakeen likidezia-erraztasun edo kostu iragankor edo aldi baterako guztiak kendu beharko dira, egungo egoera berezia dela-eta, hala nola foru-ogasunak geroratzea, lan-kostuak murriztea Enplegua Aldi Batez Arautzeko Espedienteak onartzeko, edo beste kenkari aplikagarri batzuk.
 
  • Maileguen zenbatekoak

-5.000€-1.000.000€ ETEentzat.

-5.000€-100.000€ MikroETEentzat eta profesional autonomoentzat.

  • Finantza eragiketak:

-Tresna: mailegu amortizagarria.

-Interes tasak: %0, Eusko Jaurlaritzak diruz laguntzen baititu.

-Mailegu eragiketen epea: 5 urte (urtebeteko gabezia, nahi izanez gero)

-Euribor aplikagarriarekiko diferentziala: %0,50

-Likidazioaren aldizkakotasuna: hiru hilabetez behin.

-Komisioak: 0€. Mailegu hartzaileak mailegua aurretik kitatu edo amortizatu ahal izango du, inolako kosturik gabe.

  • Abalen kostua eta baldintzak:

-Gauzatze komisioa eta azterketa komisioa: gauzatutako abalaren %0,25, behin bakarrik ordaindu beharrekoa.

-Abalaren komisioa: %0,75 urtean. Komisio horrek Eusko Jaurlaritzaren %50eko diru-laguntza izango du.

-ELKARGIk ez du inolako komisio edo gastu gehigarririk aplikatuko.


  • Eskaera egiteko beharrezko dokumentazioa

- 2017ko eta 2018ko errenta-aitorpena
- Ondasunen eta banku-zorpetzearen aitorpena
- Beharraren justifikazio-memoria, zenbatekoa 6 hilabeteko egitura-gastuen arabera zehaztuta, likidezia-beharra arintzen duten faktoreetan murriztuta (Erte, Ere, zerga-geroratzeak, etab.).
- Zuritzea prebenitzeko dokumentazioa
- Ogasunarekin eta Gizarte Segurantzarekin eguneratuta egotearen ziurtagiria
- CIRBE baimena (*) eskabidea erregistratu ondoren www.elkargionline.es webgunetik deskargatu eta betetzen den txantiloia da.
- Minimis deklarazioa
- Eragiketaren eskaera/COVID-Justifikazioa 19
 
Eskaera egitea
 
Informazio gehiago
 
 
2. Gabealdia eskatzea (aurretik Elkargiren bidez sinatutako maileguak)

Eskaera mailegu-hartzaile bakoitzari esleitutako kudeatzailearen bidez egingo da.