Autonomoek jarduera etetea

Autonomoentzako ez-ohiko prestazioa
 
Jarduera uzteagatiko aparteko prestazio berri bat da, COVID-19k hartutako neurriek haren jardueran eragin larria izan duten kasuetarako. Eskubidea dute beren konturako langileek edo langile autonomoek, baldin eta beren jarduerak etenda geratzen badira 463/2020 Errege Dekretuan aurreikusitakoaren arabera (463/2020 Errege Dekretua, alarma-egoera deklaratzen duena), edo, bestela, prestazioa eskatu aurreko hilean izandako fakturazioa gutxienez % 75 murrizten bada, aurreko seihilekoko fakturazioaren batez bestekoarekin alderatuta. Hilabeteko iraupena izango du, eta, hala badagokio, alarma-egoera amaitzen den hilabeteko azken egunera arte luzatuko da, hilabetetik gorako luzapena izanez gero. Prestazioaren zenbatekoa oinarri arautzailearen % 70 izango da, ohiko arauen arabera kalkulatuta, eta, halakorik ezean, gutxieneko kotizazio-oinarriaren arabera. Coronavirus bidez jarduera uzteagatiko prestazioa jasotzen den denbora kotizatutakotzat joko da, eta ez ditu murriztuko etorkizuneko kotizazio aldiak.

Egoera honetan dauden autonomoak Gizarte Segurantzari kotizazioak ordaintzetik salbuetsita egongo dira, eta, gainera, oinarri arautzailearen %70aren pareko prestazioa jasoko dute. Hau da, gutxienez 661€ jasoko dituzte negozioa itxi behar izan dutenek edo fakturazioaren %75 galdu dutenek.

Garrantzitsua: jarduera uzteagatiko ezohiko prestazioaren kudeaketa langile autonomoak atxikitze-agiria formalizatutako mutuari dagokio, dagokion eranskina sinatuta. 
 
 • Ohiko galdera: Nire negozioa berriz zabaltzen badut ez-ohiko laguntza hau jasotzeari utzi egingo diot?

Apirilean jarduera uzteagatiko aparteko prestazioa kobratu duten autonomoek maiatzean berriro jasoko dute, beti ere konfinamentua arintzeko planaren barruan irekitzen badute

Lan Ministerioak adierazi du ez-ohiko prestazioaren onuradun diren langile autonomoek deseskaladaren hasieran negozioa ireki arren alarma-egoera amaitzen den hileko azken egunera arte prestazioa jasotzen jarraituko dutela. Salbuespenezko egoera horretan dauden autonomoen diru-sarrerarik eza babestea eta negozioaren biziraupenean laguntzea da helburua.
Lan Ministerioaren informazio-oharraren arabera, gogorarazten da prestazio hori jasotzeko aukera norberaren konturako edozein langilek duela, baldin eta alarma-egoeraren deklarazioaren ondorioz negozioen itxierak eragiten badio, edo hileko fakturazioan % 75eko jaitsiera izan badu aurreko seihilekoaren hileko batez bestekoarekin konparatuz. Oraingoz, alarma-egoera maiatzean zehar ere mantenduko da eta, beraz, maiatzeko prestazio osoa kobratuko dute.

 

 • Nork eska dezake?
Dagokion araubidean inskribatutako norberaren konturako edozein langile, negozio-itxieraren eraginpean badago alarma-egoeraren aitorpenaren ondorioz, edo hilabete honetan fakturazioa% 75 jaisten bada aurreko seihilekoaren hileko batez bestekoaren aldean.

 • Non eska dezaket prestazio hori?
Autonomoa atxikita dagoen Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen mutualitatean.

 • Nola aurkeztu behar dut eskaera?
Modu erabat telematikoan, mutualitateek formularioak prestatu dituzte beren webguneetan, eskabidea deskargatzeko eta dagokion dokumentazioa eransteko.

 • Zer dokumentazio aurkeztu behar dut?
Zergatiaren arabera, bi aukera daude:

1. Ezinbestean jarduera uztea:

Zinpeko deklarazio bat aurkeztu behar duzu, alarma-egoeraren deklarazioaren data jasota: martxoaren 14a. Mutua bakoitzaren eredu normalizatua erabiliko da.

2. Diru-sarrerak galtzearen ondorioz:

Hori justifikatzen duen kontabilitate-informazioa eman behar du, honako hauen kopia:

• Jaulkitako eta jasotako fakturen erregistro-liburua;

• Diru-sarreren eta gastuen eguneroko liburua;

• Salmenten eta sarreren erregistro-liburua;

• Edo erosketen eta gastuen liburua.

Agiri horiek nahitaez eraman behar ez dituzten autonomoen kasuan, zuzenbidean onartutako edozein frogabide onartuko da. Gainera, eskabidearekin batera zinpeko adierazpen bat aurkeztu beharko da, prestazio hori jasotzeko eskatzen diren baldintza guztiak betetzen dituztela adieraziz.
 
 
 • Zein epe daukat eskaera aurkezteko?
Maiatzaren 31ra arte, alarma-egoera luzatuz gero hartutako neurriak aldatu ahal izango diren arren.

 • Zer epetan ebatziko da eskaera?
Jaso eta 30 egun balioduneko epean, nahitaezko dokumentazio guztiarekin.

 • Kuotak ordaintzen jarraitu behar dut?
Ez. Prestazioa jasotzen den bitartean, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak ez ditu kotizazioak kobratuko, eta, gainera, kotizatutako aldi gisa kontabilizatuko da.

 • Autonomo bezala baja eman behar dut?
- Jarduera ezinbestean amaitu baduzu, ez zaude behartuta.

- Diru-sarrerak galtzearen ondorioz prestazioa eskatzen baduzu, alta emanda egon behar duzu.
 
 • Ba al dago gutxieneko kotizazio-aldirik hori eskatzeko?
Ez, prestazio hori eskatzeko, ez da beharrezkoa beste prestazio batzuetarako eskatzen den gutxieneko kotizazio-aldia betetzea; alta emanda egotea eta kotizazio sozialak ordainduta izatea baino ez da beharrezkoa.
 
 • Gizarte Segurantzarekin zorrik izanez gero ere sar daiteke?
Bai, Gizarte Segurantzak zor diren kuotak 30 eguneko epean ordaintzeko aukera emango die jarduera eteten edo fakturazioa murrizten den egunean ordainketak egunean ez dituztenei. Ordainketa egin ondoren, prestazio hori jaso ahal izango da.
 
 • Noiz eskatzen da ordainketaren egunean egotea, eskaeraren unean?
Ez, egunean egon behar da jarduera etetean. Hala ere, fakturazioaren data horretan edo fakturazio-murrizketaren egunean baldintza hori betetzen ez bada, organo kudeatzaileak ordainketarako gonbita egingo dio langile autonomoari, hogeita hamar egun naturaleko epe luzaezinean zor dituen kuotak ordain ditzan. Zorpekoa erregularizatzeak erabateko ondorioak izango ditu babeserako eskubidea eskuratzeko.
 
 • Langileak ardurapean dituzten autonomoek ere eska dezakete? Eta sozietate-autonomoek?
Bai. Baldintzak betetzen dituzten Lan Autonomoaren Araubide Berezian alta emanda dauden langile guztiek eska dezakete aparteko pentsioa, sozietate-autonomoek barne. Langileak beren kargura dituzten eta alarma-egoera deklaratzeagatik itxi behar izan duten edo fakturazioa jaitsi zaien autonomoek% 75ek beren langileentzat ERTE bat aurkez dezakete eta aparteko prestazio hori eskatu.
 
 • Prestazio horrek esan nahi du sartzen ez duenak ez duela kotizaziorik ordaintzen?
Prestazio hau haratago doa. Prestazioa jasotzeko eskubidea sortzen duenak kobratzeaz gain, kotizazioak ez ditu ordainduko, eta kotizatutako denboratzat hartuko da.
 
 • Jarduerari uzten badiote, uko egin behar al diete baliatzen dituzten hobariei, jarduerari eustearen baldintzapean, tarifa laua bezala?
Ez, zentzu horretan, dekretuak adierazten du aparteko prestazio hori kotizatutakotzat hartuko dela; beraz, laguntza horiek jasotzen ari diren autonomoek eskatu ahal izango dute, eta ez dituzte galduko jarduerari eustearen baldintzapeko hobariak.
 
 • Zer gertatzen da zerbitzua ematen jarraitu behar duten autonomoekin, hala nola taxilariekin edo tailerrekin?
Eskaria aurkeztu ahalko dute, baldin eta egiaztatzen badute fakturazioa% 75 jaitsi dela alarma-egoera deklaratu aurreko seihileko naturalean egindako batez bestekoarekin alderatuta.

 • Nola justifikatzen dut nire diru-sarrerak % 75 murriztu direla?
Eskabidearekin batera zinpeko aitorpena aurkeztu beharko da, prestazio hori jasotzeko eskatzen diren baldintza guztiak betetzen dituztela adieraziz. Hori justifikatzen duen kontabilitate-informazioa eman beharko du (kopia), jaulkitako eta jasotako fakturen erregistro-liburua; diru-sarreren eta gastuen eguneroko liburua; salmenten eta sarrera erregistro-liburua; edo erosketen eta gastuen liburua. Ez badago behartuta kontabilitateko dokumentazio hori eramatera, zuzenbidean onartutako edozein frogabideren bidez.

 • Nola aitortuko da moduluka zergak ordaintzen dituen autonomo baten fakturazio-galera?
Eskabidearekin batera zinpeko aitorpena aurkeztu beharko da, prestazio hori jasotzeko eskatzen diren baldintza guztiak betetzen dituztela adieraziz.
Gainera, hori justifikatzen duen kontabilitate-informazioa aurkeztu beharko du: jaulkitako eta jasotako fakturen erregistro-liburuaren kopia; diru-sarreren eta gastuen eguneroko liburuarena; salmenten eta sarreren erregistro-liburuarena; edo erosketen eta gastuen liburuarena. Dokumentazio hori eramatera behartuta ez badago, zuzenbidean onartutako edozein frogabide aurkeztu ahal izango du.
 • Diru-sarreren beherakada justifikatzeko, har al daitezke hilabete mugikorrak (adibidez, martxoaren 15etik apirilaren 15era) edo naturalak izan behar al dute?
Hilabete naturalak hartzen dira kontuan, hau da, martxoa zenbatuko litzateke, aurreko seihileko naturalarekin alderatuta. Langile autonomoak ez badaramatza alta emanda diru-sarreren murrizketa egiaztatzeko eskatzen diren sei hilabete naturalak, jardueraren aldia kontuan hartuta egingo da balorazioa.
 • Zenbatekoa da prestazio hori?
Oinarri arautzailearen% 70 izango da. Horrek esan nahi du jarduera uzteagatik kotizatu denean.
Gutxienez 12 hilabete, zenbatekoa oinarri arautzailearen% 70 izango da, baina denbora gutxien kotizatu duenarentzat, langilearen kolektiboaren gutxieneko kotizazio-oinarriaren% 70 jasotzeko eskubidea izango du.
 • Zenbat denboraz jasoko da?
Hilabete, alarma-egoera amaitzen den hilaren azken egunera arte luzatzeko aukerarekin, baldin eta alarma-egoera luzatzen bada eta hilabetea baino gehiago irauten badu.
 • Noiztik eska daiteke prestazioa?
Alarma-egoera aitortzeagatik negozioa itxi behar izan duten autonomoen kasuan, dekretua indarrean jartzen denetik eskatu ahal izango da, hau da, martxoaren 14tik. Hileko fakturazioa jaitsi dela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu behar dutenek dokumentazio hori aurkeztu ahal duten unetik aurrera eskatu ahal izango dute.
 • Nola eskatzen da prestazioa?
Prestazioa kudeatzen duten erakundeek, batez ere Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutuek, formularioak prestatu dituzte beren webguneetan eskaera deskargatzeko
Eta kudeaketa modu erabat telematikoan egiteko beharrezko dokumentazioa erantsi.
 • Autonomo batek estaldura GSINrekin badu, eta mutualitate bati atxikita ez badago, nola eskatzen du prestazioa?
Eskabide horiei erantzuteko inprimaki bat gaituko da. SEPEri eskatzen zaio dagokion eskabidearen bidez, eta dagokion akreditazioa erantsi beharko zaio.
 • Autonomoak berak eskatu behar du?
Ez da beharrezkoa autonomoa bera izatea, haren ordez jardun ahal izango du bere ordezkaritza esleituta duenak. Ordezkaritza-arauak egoitza elektronikoaren bidez aplikatuko lirateke.
 • Martxoko kotizazioa ordaindu behar dut?
Alarma-egoera deklaratu aurreko egunei dagokien kotizazioa ordaindu beharko da. Hala ere, prestazioa kuotak igorri aurretik eman ez zaiolako hilabete osoa ordaintzen bada, GSDOk jarduera uzteagatiko prestazioa jasotzen ari zen aldiari dagokion zatia itzuliko du; itzulketa ofizioz egingo da, baina ezerk ez dio galarazten interesdunari Red sistemaren bidez erreklamazioa egitea.
 
 • Jarduera bat baino gehiago izanez gero, zer baldintza bete behar ditut prestazioa jasotzeko?
Beste prestaziorik ez kobratzea. Prestazio hori bateraezina da beste edozein prestaziorekin; beraz, jarduera anitzeko autonomoak kobratu ahal izango du, baldin eta baldintzak betetzen baditu eta beste prestaziorik jasotzen ez badu.
 • Ikastetxeak ixteko agindua eman zenean, eskolaz kanpoko jardueretan eta ikastetxeei lotutako jardueretan lan egiten zuten autonomo askok baja eman zuten RETAn, kuota fakturatu ezinik ordaindu behar ez izateko. Eska al dezakete prestazioa, baja emanda badaude eskaera egiteko unean?
Baldintzetako bat da alarma-egoera deklaratzen den egunean, hau da, martxoaren 14an, dagokion araubideren batean alta emanda egotea.
 • Nola eragiten die Gizarte Segurantzaren Diruzaintzarako administrazio-izapideetarako epe-mugak eteteak eta epeak eteteak?
Epeak eteteak diru-bilketari eragiten dio, baina ez afiliazioari, likidazioari eta kotizazioari.
 • Zer dakar diru-bilketako prozeduraren alarma-egoeragatik epeak eteteak?
Horrek esan nahi du prozedura horren esparruan egiten diren administrazio-egintza guztiek epeak eten dituztela, eta, beraz, ez direla egingo etendurak irauten duen bitartean. Horrek ez du esan nahi kotizatu behar ez denik, likidazioak
Eta kotizazioa epeen etenalditik salbuetsita dago; beraz, enpresek eta langileek orain arte egin duten bezala kotizatu behar dute. Hori guztia, jarduera uzteagatiko prestazioa jasotzen duten langileek kotizatzeko betebeharrik ez izateari kalterik egin gabe.
 • Nola eragiten die Gizarte Segurantzaren Diruzaintzarako administrazio-izapideetarako epe-mugak eteteak eta epeak eteteak?
Epeak eteteak diru-bilketari eragiten dio, baina ez afiliazioari, likidazioari eta kotizazioari.
 • Zer dakar diru-bilketako prozeduraren alarma-egoeragatik epeak eteteak?
Horrek esan nahi du prozedura horren esparruan egiten diren administrazio-egintza guztiek epeak eten dituztela, eta, beraz, ez direla egingo etendurak irauten duen bitartean. Horrek ez du esan nahi kotizatu behar ez denik, likidazioak eta kotizazioa epeen etenalditik salbuetsita dago; beraz, enpresek eta langileek orain arte egin duten bezala kotizatu behar dute. Hori guztia, jarduera uzteagatiko prestazioa jasotzen duten langileek kotizatzeko betebeharrik ez izateari kalterik egin gabe.
 • Zer berezitasun dago nekazaritza-sektoreko profesionalentzat eta kultura-arloko profesionalentzat?
Nekazaritzako langileek, fakturazioa% 75 jaitsi dela egiaztatzeko, aurreko urteko hilabete berberekin alderaketa egingo dute beren konturako gainerako langileekin. Horrekin, fakturazioaren galera ezartzeko konparagarriak diren aldiak hartuko dira kontuan, nekazaritza-kanpainek urtaroaren araberako osagai nabarmena baitute.
 
Kulturako profesionalen kasuan, diru-sarreren beherakada egiaztatzeko, galerak izan dituzten hileko diru-sarrerak aurreko hamabi hilabeteetako batez bestekoarekin alderatuko dira. 
 
 
Eskaria: autonomo bakoitzak kontratatutako mutuaren bidez
 
Nola jakin dezaket autonomo bezala jasotzea dagokidan zenbatekoa zein den?
 
 
Ohiko galderak
 
Uztailaren 1etik aurrerako ez-ohiko prestazioa